Privacybeleid

1. Toepassingsgebied en partijen

1.1.

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle testritten met wagens tijdens het National EV Drivers event, en gelden tussen jou (de “Klant”) en CEO’s 4 Climate, met maatschappelijke zetel te Gentseweg 203, 8790 Waregem,  telefoonnummer: +32 56 37 28 75 (“CEO’s 4 Climate” of “Wij”/”We”).

1.2.

Door de bestelling van een Testrit af te ronden en het vakje aan te kruisen om jouw aanvaarding van deze Voorwaarden te bevestigen, erkent en bevestig je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

2. Termijn

Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden, gelden deze Voorwaarden vanaf de datum van jouw boeking van de Testrit tot het ogenblik waarop het voertuig (zoals hieronder bepaald) op de afgesproken locatie terug in ontvangst wordt genomen door de desbetreffende dealer of constructeur, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen van deze Voorwaarden die bedoeld zijn om ook na de voormelde periode van toepassing te blijven (zoals o.m. inzake risico- en aansprakelijkheid, privacy en geschillenbeslechting).

3. Het testvoertuig

3.1.

Wij verschaffen een voertuig voor de Testrit. De Testrit is kosteloos.

Het kosteloze karakter van de Testrit doet geen afbreuk aan onder meer de bepalingen in deze Voorwaarden inzake onder meer risico (6. ‘Risico’) en kosten en sancties (7. ‘Kosten en sancties’).

3.2.

Jouw boeking geeft je recht op één (1) Testrit met het voertuig tijdens de periode die je koos bij het boeken van de Testrit.

3.3.

De voor de Testrit beschikbare voertuigen zijn onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid tijdens de door je gekozen periode. Binnen de grenzen van het redelijke zal CEO’s 4 Climate ernaar streven om je het gekozen voertuig voor de Testrit ter beschikking te stellen. Onder meer beperkingen in de voertuigbeschikbaarheid, onverwachte gebeurtenissen zoals verlies van of fouten of gebreken aan het voertuig, enz. kunnen een impact hebben op jouw kans om daadwerkelijk een Testrit te maken.

3.4.

Het voertuig bevat een GPS-tracker. Dit apparaat laat dealers en constructeurs toe om de verplaatsingen van het voertuig te monitoren voor veiligheids- en logistieke redenen. Meer informatie over ons privacybeleid vind je in artikel 11 van deze Voorwaarden

3.5.

We geven geen garanties dat het voertuig bepaalde functies of opties bevat. Je aanvaardt dat de desbetreffende dealers en constructeurs geen enkele vorm van garantie verlenen of enige zekerheid of waarborgen bieden met betrekking tot het voertuig of de Testrit, naast deze die uitdrukkelijk door de wet zouden worden opgelegd.

3.6.

Het voertuig word je overhandigd op de locatie die werd afgesproken bij het boeken van de Testrit.

4. Bepalingen voor de bestuurder

4.1.

Om een Testrit te mogen maken, moet je kunnen aantonen dat je minimaal 23 jaar oud bent en dat je reeds gedurende minstens 5 jaar in het bezit bent van een geldig, definitief Belgisch rijbewijs van categorie B (of hoger) of van een geldig internationaal rijbewijs van gelijke categorie.

Je moet jouw rijbewijs kunnen voorleggen vóór de aanvang van de Testrit.

4.2.

Je verklaart en garandeert op datum van het plaatsen van de bestelling en voor de periode van de Testrit niet onderworpen te zijn aan enige strafrechtelijke maatregel die het verval of een beperking van het recht tot sturen inhoudt, en/of anderszins verhinderd of verboden te zijn om zelfstandig een voertuig van categorie B te besturen. Je verklaart over de nodige ervaring en kennis te beschikken om het voertuig op wettelijke wijze te besturen.

4.3.

Je mag het voertuig tijdens jouw Testrit door niemand anders laten besturen.

5. Gebruik van het Polestar-voertuig

5.1.

Het voertuig wordt uitsluitend verschaft voor demonstratie- en evaluatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt voor enig ander doel.

5.2.

De Testrit mag uitsluitend binnen de landsgrenzen van België en aangrenzende landen worden uitgevoerd.

5.3.

Je bent verantwoordelijk voor het voertuig tijdens de Testrit en dit tot op het ogenblik dat de desbetreffende dealer of constructeur het voertuig opnieuw terug in ontvangst neemt en het Voertuig onder haar effectieve toezicht en controle staat (ongeacht de duurtijd van de eigenlijke Testrit of de proefperiode).

5.4.

Je dient het voertuig met zorg en op een normale manier te gebruiken. Je moet het voertuig teruggeven in de toestand waarin het zich bevond toen je het ontving.

De desbetreffende dealer of constructeur informeert je over eventueel reeds zichtbare schade aan het voertuig voor aanvang van de Testrit. Je dient het voertuig voor aanvang van de Testrit zorgvuldig te inspecteren en eventuele zichtbare schade die niet reeds aan je werd meegedeeld schriftelijk aan de desbetreffende dealer of constructeur mede te delen aan de hand van het daartoe voorziene formulier. Zichtbare schade die niet voorafgaandelijk door de Klant op deze wijze werd medegedeeld, zal geacht worden door de Klant te zijn veroorzaakt. Je bent hiervoor aansprakelijk.

5.5.

Je mag niets doen met of in verband met het voertuig dat zou kunnen indruisen tegen de geldende verkeersregels of gelijk welke andere wetgeving.

5.6.

Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt onder normale rijomstandigheden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zou zijn met CEO’s 4 Climate. Je mag met het voertuig geen voertuigtests uitvoeren, niet offroad of op circuits rijden, noch rijden over onverharde wegen, noch op plaatsen waar er een risico bestaat op schade aan het voertuig.

5.7.

Huisdieren, roken, eten of drinken zijn niet toegestaan in het voertuig tijdens de Testrit. Je mag geen aanhangwagen of trailer aankoppelen aan het voertuig, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zou zijn met de desbetreffende dealer of constructeur.

5.8.

Je mag geen onderdelen of accessoires van het voertuig verwijderen noch om het even welke andere wijzigingen aanbrengen aan het voertuig.

5.9.

Je moet ervoor zorgen dat je het voertuig veilig en vergrendeld achterlaat wanneer je het niet gebruikt. Wanneer je het voertuig parkeert, moet je dat op een veilige plaats doen.

5.10.

Tijdens een begeleide Testrit moet je alle redelijke instructies van de testritspecialist naleven.

5.11.

Je moet het voertuig inleveren op de plaats waar je het hebt afgehaald, desgevallend op het afgesproken tijdstip.

6. Risico

6.1.

Je bent aansprakelijk jegens de desbetreffende dealer of constructeur (en desgevallend derden) en je dient de desbetreffende dealer of constructeur te vrijwaren voor verlies van, of schade aan, het voertuig, evenals voor eventueel letsel van of schade aan personen of eigendommen dat/die ontstaat tijdens of naar aanleiding van jouw Testrit. Eventueel verlies van, of schade aan, het voertuig en/of (eigendommen van) de desbetreffende dealer of constructeur en/of derden tijdens of naar aanleiding van jouw Testrit is steeds voor jouw eigen risico.

6.2.

Je dient de desbetreffende dealer of constructeur onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele ongevallen, diefstallen of gelijk welke andere schade veroorzaakt aan het voertuig of een onderdeel ervan en/of aan (eigendommen van) derden tijdens of naar aanleiding van de Testrit. Je verbindt er zich toe om aan de desbetreffende dealer of constructeur en/of de verzekeraar de informatie en medewerking te verlenen die nodig is voor het nakomen van hun respectievelijke verbintenissen.

7. Kosten en sancties

7.1.

Je bent aansprakelijk en dient de desbetreffende dealer of constructeur te vrijwaren voor alle kosten (met inbegrip van tolkosten), (forfaitaire of andere) boetes, retributies of (geld)straffen voor alle snelheids-, parkeer- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Testrit met het voertuig. De Klant dient alle kosten, boetes, retributies en andere sancties onmiddellijk en rechtstreeks te betalen aan de innende instantie.

7.2.

De desbetreffende dealer of constructeur behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al dergelijke lasten, kosten, (forfaitaire of andere) boetes of (geld)straffen voor snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen in het kader van de Testrit zelf te betalen en ze vervolgens op je te verhalen.

7.3.

Merk ook op dat CEO’s 4 Climate haar wettelijke verplichtingen zal naleven en jouw gegevens (inclusief jouw naam en adres) zal verstrekken op het eventuele verzoek van de politie en andere relevante autoriteiten, evenals private parkeerbedrijven, eigenaars van wegen onderworpen aan congestieheffingen, enz., met het doel de gebruiker van een voertuig op een bepaald tijdstip te identificeren in verband met eventuele snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersovertredingen, of het niet betalen van congestie- of andere heffingen. Zie artikel 11 hieronder voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

8. Aansprakelijkheid

CEO’s 4 Climate, haar verbonden ondernemingen en erkende operators kunnen in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of eventuele schade van gelijk welke aard dat of die ontstaat ten gevolge van of in verband met de Testrit, noch voor de eventuele niet-naleving of vertraagde naleving van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, behalve wanneer dat verplicht is krachtens dwingend recht.

Het voorgaande houdt aldus geen beperking in van de eventuele wettelijke aansprakelijkheid van CEO’s 4 Climate bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van CEO’s 4 Climate, noch wordt CEO’s 4 Climate jegens de consument ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.

9. Schadeloosstelling

Je dient de desbetreffende dealers of constructeurs schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade en eventuele verliezen of kosten die voortvloeien uit jouw Testrit en de niet-naleving van jouw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot verlies van of schade aan eigendommen van de desbetreffende dealers of constructeurs of van derden en alle schulden voor ziekte, lichamelijk letsel of de dood van een derde evenals eventuele kosten, claims of schadevergoedingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het in artikel 8 van deze Voorwaarden bepaalde.

10. Overmacht

De desbetreffende dealer of constructeur wordt vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet naleven van een verplichting krachtens deze Voorwaarden als de niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht, zoals onder meer oorlog, brand, overstroming, explosie, opstand, ongeregeldheden, import- of exportregelingen of embargo’s, stakingen, lock-outs of andere industriële activiteiten of handelsgeschillen, terroristische aanslagen, epidemieën of regeringsbesluiten, onderbrekingen in de nutsvoorzieningen of om het even welke andere oorzaak buiten haar redelijke controle.

11. Marketing en privacy

11.1.

In het kader van de uitvoering van jouw Testrit worden jouw persoonsgegevens door CEO’s 4 Climate, haar verbonden ondernemingen en erkende operators, verwerkt.

11.2.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de betrokkene die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens, het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen, om zijn gegevens volledig te laten verwijderen of in een machine-leesbare vorm over te dragen. Elke betrokkene heeft eveneens het recht om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens of om een beperking van deze verwerking te verzoeken. Indien de verwerking gesteund is op de toestemming van de betrokkene heeft deze steeds het recht om zijn toestemming in te trekken. De betrokkene kan voormelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met CEO’s 4 Climate dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

12. Annulering

12.1.

CEO’s 4 Climateen de Klant hebben het recht om de Testrit te annuleren zonder opgave van reden.

13. Algemeen

13.1.

Elk van de partijen dient de geldende wetten na te leven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten inzake gegevensbescherming) en, in zoverre van toepassing op de Klant, te zorgen voor adequate procedures ter voorkoming van omkoperij.

13.2.

Als een van deze bepalingen illegaal, ongeldig of op een andere manier onafdwingbaar zou worden bevonden, zal deze automatisch worden vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benaderd en die een gelijkwaardig economisch effect heeft voor CEO’s 4 Climate. De Voorwaarden en de resterende bepalingen worden gehandhaafd en blijven in ieder geval volledig van kracht.

13.3.

CEO’s 4 Climate behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de Voorwaarden die van toepassing zal zijn op jouw Testrit is de versie die gold op het ogenblik waarop je jouw Testrit reserveerde.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1.

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Klant de bescherming toe die het dwingende recht van de lidstaat waar de bestelling wordt geplaatst hem biedt.

14.2

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Voorwaarden zouden ontstaan en waarvoor redelijkerwijs geen minnelijke schikking kon worden getroffen tussen de partijen, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel (België). Indien de Klant een consument is en gevestigd is in een andere lidstaat, zijn eveneens de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Klant bevoegd.